Algemene voorwaarden

1. Geldigheid Algemene Voorwaarden Comme Chez Chat

1.1 Door Comme Chez Chat te boeken als docent, zich in te schrijven voor een opleiding georganiseerd door Comme Chez Chat, een afspraak te maken voor een home-party of enige andere dienst waarvoor men Comme Chez Chat inhuurt, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

1.2 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Comme Chez Chat zijn beschikbaar via de website www.commechezchat.be

1.3 Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

2. Opleidingen georganiseerd door Comme Chez Chat

2.1 Alle opleidingen georganiseerd door Comme Chez Chat worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Het lesgeld voor een opleiding georganiseerd door Comme Chez Chat staat steeds aangeduid op de website. Dit lesgeld omvat alle op de website beschreven materiaal, toebehoren, spijs en drank.

2.3 Facturatie en praktische gegevens voor een opleiding worden voorzien ten laatste 7 dagen voor de opleiding. Facturen moeten betaald worden voor de aanvang van de opleiding.

2.4 Men kan een inschrijving voor een opleiding kosteloos annuleren tot 7 kalenderdagen voor aanvang van een opleiding. Tot 48u voor aanvang van de opleiding kan men annuleren mits een onkostenvergoeding van 50%. Men kan niet meer annuleren minder dan 48u voor aanvang van de opleiding, 100% van het lesgeld zal dan in rekening gebracht worden. Het is steeds mogelijk een vervanger naar de opleiding te laten komen, mits dit op voorhand wordt gemeld. Annulatie dient steeds per mail of schriftelijk te gebeuren en dient door Comme Chez Chat bevestigd te worden voor ontvangst.

2.5 Comme Chez Chat heeft steeds het recht om ten allen tijde een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. Bij annulatie door Comme Chez Chat wordt het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist terugbetaald. In geval van verplaatsing door Comme Chez Chat heeft de ingeschreven cursist het recht om te annuleren en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

2.6 Van alle cursisten wordt verwacht de veiligheidsinstructies en –normen te volgen van de leslocatie. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig op de deelnemer.

3. Boekingen

3.1 Het boekingsgeld voor Comme Chez Chat wordt steeds op voorhand met de klant afgesproken. De klant kan hiervoor op eenvoudige vraag een prijsofferte ontvangen. Tarieven worden steeds op maat van de klant opgesteld. Men kan geen rechten ontlenen uit offertes of facturen opgesteld voor andere klanten of een eerdere boeking.

3.2 Annulaties van boekingen dienen schriftelijk te gebeuren via e-mail (els_peeters@telenet.be of info@commechezchat.be) of per post op volgend adres: Comme Chez Chat, Dopheidelaan 6, 2960 Brecht, België.

  • Annulatie meer dan 4 weken ofte 28 kalenderdagen vóór de bijscholing/lezing/training/workshop:
    De boeking wordt geannuleerd. Het boekingsgeld wordt volledig terugbetaald.
  • Annulatie meer dan 2 weken ofte 14 kalenderdagen vóór de bijscholing/lezing/training/workshop:
    De boeking wordt geannuleerd. De helft van het boekingsgeld wordt terugbetaald.
  • Annulatie minder dan 2 weken ofte 14 kalenderdagen vóór de bijscholing/lezing/training/workshop:
    De boeking wordt geannuleerd, maar het boekingsgeld blijft verschuldigd.

3.3 Indien een boeking door Comme Chez Chat wordt geannuleerd, wordt de boeker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Het boekingsgeld wordt volledig terugbetaald.Comme Chez Chat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een annulatie, noch kan hiervoor een schadevergoeding worden bedongen. In geval van verplaatsing door Comme Chez Chat heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren.

3.4 De adviezen van Comme Chez Chat zijn steeds gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, eigen ervaring en onderzoek, en diervriendelijkheid. Welzijn van het dier staat steeds voorop.

4. Home-parties

deze voorwaarden worden ingevuld zodra van toepassing

5. Diensten

deze voorwaarden worden ingevuld zodra van toepassing

6. Aansprakelijkheid

Comme Chez Chat geeft enkel adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde en diervriendelijke methodes. Comme Chez Chat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies in eender welke vorm. De klant blijft steeds eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

7. Privacy

De gegevens van de klant worden opgenomen in het bestand van Comme Chez Chat voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht op inzage en verbetering van de over hem bewaarde gegevens.

8. Copyright en intellectuele eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Comme Chez Chat. Uitzondering hierop zijn teksten die door Comme Chez Chat specifiek voor de klant worden opgesteld en waarvoor Comme Chez Chat bezoldigd wordt (teksten voor folders, social media…). Dit wordt op voorhand contractmatig vastgelegd. Alle teksten, afbeeldingen en andere items in door Comme Chez Chat opgesteld (cursus)materiaal worden door auteursrecht beschermd en blijven eigendom van Comme Chez Chat. Cursisten, boekers of andere klanten zijn niet gerechtigd om op enigerwijze cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Comme Chez Chat.